Bar en keuken etc.

Inplannen van kantinediensten
  

Het inplannen van kantinediensten doe je via http://mijn.knltb.club.

 

Je kan inloggen met je huidige bondsnummer
Voor vragen etc. kun je contact opnemen met de planning Annemieke Kooiman
Annemiek is bereikbaar via e-mail annemieke.kooiman@outlook.com

 
Kantinediensten zijn verplichtingen
   Geplande kantinediensten zijn verplichtingen van de leden aan de vereniging.
Ze worden gedaan zonder enige geldelijke vergoeding aan het lid.
Bij een kantinedienst van 4 uur zijn 2 alcoholvrije consumpties per lid die dienst heeft toegestaan. 

Het aantal te lopen kantinediensten wordt jaarlijks vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op voorstel van het bestuur

Ieder jaar opnieuw moet het kantinedienstrooster worden ingevuld. Zolang het rooster niet (volledig) is ingevuld en de datum van 1 maart is gepasseerd wordt de tennispas geblokkeerd en kan het lid niet tennissen. Bij overtreding van deze regel zal het bestuur sancties opleggen. 

De vereniging heeft het liefst dat ieder lid zijn of haar kantinedienst loopt, maar in de praktijk zijn er altijd leden die dat niet kunnen door omstandigheden, zoals continudiensten, eigen bedrijf of iets dergelijks. Kantinediensten zijn eigenlijk een reductie op de contributie. 
Een gelimiteerd aantal van twee kantinediensten is af te kopen. Zijn er teveel afkopers dan moeten wij dat weigeren. Het lopen van een dienst is géén gunst aan de vereniging maar een plicht van het lid. Net zoals het betalen van de contributie een verplichting is voor een ieder.

Voor de duidelijkheid, onze vereniging is financieel afhankelijk van 4 inkomstenbronnen, te weten:
1. de contributie van leden,
2. de sponsoropbrengsten,
3. de winsten van bar/clubhuis,
4. de subsidies van de overheid.

De regels:
1. Het kantinedienstrooster invullen voor 1 maart.
2. Kantinediensten mogen onderling geruild worden, mits de planning akkoord is. Dus bellen of e-mailen!
3. Kantinediensten zijn verplicht voor alle leden vanaf 19 jaar (en die dit jaar 19 worden).
4. Bij verhindering door ziekte of anderszins onverwachte zaken, bent u verplicht zelf vervanging te regelen.
5. Kantinediensten mogen tegen betaling uitbesteed worden aan andere leden. Zelf organiseren en altijd doorgeven aan de planning.
6. Indien een geplande dienst wordt verzuimd om welke reden dan ook, dan staat daarop een boete van € 35 te betalen door het lid.
7. Als een verkochte dienst wordt verzuimd, dan is de verkoper verantwoordelijk en krijgt deze een boete van € 35.
8. Bij het niet betalen van een opgelegde boete zal een incassobureau worden ingeschakeld.
9. Het is niet toegestaan, indien er meerdere leden voor één dienst staan ingepland, dat men onderling regelt dat er maar één dienst nodig is. Het is de bedoeling dat het ervaren lid het nieuwe lid inwerkt en de regels uitlegt e.d.
10. Leden met belangrijke activiteiten zijn op verzoek vrij gesteld van kantinediensten, zoals bijv.:
- de leden van het bestuur,
- de leden van commissies die op de lijst staan,
- de leden met bijzondere taken die het bestuur ondersteunen met diensten, denk aan de ledencontributie, administratie e.d.

Deze regels lijken streng, maar zijn meer bedoeld om het een ieder duidelijk te maken hoe de barplanningszaken in elkaar steken en wat uw verantwoordelijkheden zijn in deze. Komt u er onverhoopt niet uit, neem dan contact op met de planning.

 
De online IVA
  

De Drank- en horecawet vereist dat er altijd een barvrijwilliger aanwezig is die een Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA) heeft gevolgd op tijden dat er alcohol wordt geschonken in een sportkantine.
NOC*NSF heeft samen met de KNVB, KNHB, het Watersportverbond, de KNKV en KNLTB gewerkt aan een IVA, die sportverenigingen gratis online wordt aangeboden via de website van NOC*NSF op http://www.nocnsf.nl/iva

Hoe werkt deze online IVA?
Op de website staat wat een potentiële barvrijwilliger moet weten om verantwoord alcohol te kunnen schenken.
Wanneer de barvrijwilliger deze informatie tot zich heeft genomen, wordt zijn kennis getoetst d.m.v. een test van 20 vragen.
Bij het succesvol afronden van de test kan de barvrijwilliger direct een certificaat uitprinten en krijgt hij er bovendien nog een ge-e-maild.

 
Geen bardienst aanwezig - wel parkdienst
  

Als er op de activiteitenkalender geen activiteiten staan ingepland, is er op werkdagen tussen 09.00 uur en 19.00 uur geen kantinedienst aanwezig in het clubhuis.

In voorkomende gevallen heeft de parkbeheerder de opdracht om, indien hij werkzaamheden op het park verricht, het clubhuis af te sluiten.

Mocht dit het geval zijn en u wilt toch gebruik maken van het clubhuis, dan blijft dit mogelijk onder de volgende voorwaarden:

- Ieder seniorlid kan voorzien in zijn eigen bardienst en zelf zijn consumptie(s) verzorgen en afrekenen.
- Bij het verlaten van het clubhuis moet deze weer afgesloten worden.

Het bestuur

 
Handleiding kantinediensten
  

Hierbij de Handleiding bij het uitvoeren van kantinediensten Dit ter verduidelijking waarmee, gezien de strenge wettelijke eisen die gesteld zijn, rekening is te houden tijdens het verrichten van kantinediensten en verder een korte samenvatting hoe te handelen bij het afrekenen van consumpties.

 
Instructie verantwoord alcoholgebruik
  

Voor alle seniorleden van TCK (en bijna allemaal barvrijwilliger):

Bij TCK werken we met vrijwilligers achter de bar. De Drank- en Horecawet geeft aan dat op momenten dat alcohol geschonken wordt altijd een leidinggevende of een vrijwilliger, die een instructie heeft gekregen over verantwoord alcoholgebruik, aanwezig moet zijn. De leidinggevenden kunnen echter niet op elk moment van de dag in het clubhuis aanwezig zijn.
Om aan de verplichtingen van de Drank- en Horecawet te voldoen, krijgt u hierbij de Instructie Verantwoord Alcoholgebruik

 
Hygiënecode horeca
  


Een hygiënecode is een vereenvoudigd en specifiek op de bedrijfstak afgestemd voedselveiligheidssysteem. De Warenwetregeling Hygiëne van levensmiddelen verplicht namelijk onder andere horecabedrijven na te gaan welke risico’s het omgaan met voedsel in het bedrijf met zich meebrengt voor de gezondheid van de gast.


 

Vragen?

logo

E-mail

bestuur@tc-de-kooistee.com

Telefoon

+31 181 318 215

Address

Schelpenpad 10
3225 BZ Hellevoetsluis

KVK-nummer

40385860